Hållbart Matsystem

Hållbart

Matsystem

Hållbart livsmedelssystem

Här presenterar vi vetenskapliga rapporter och deklarationer som belyser framtidens hållbara livsmedelssystem.

Våra livsmedelssystem utgör en av de främsta drivkrafterna bakom klimatförändringar, miljödegradering och ohälsa. Den globala livsmedelsproduktionen genererar ungefär en tredjedel av alla växthusgasutsläpp, där djurhållningen utgör den största enskilda källan. Dessutom medför jordbruket förlust av biologisk mångfald, vattenföroreningar och markerosion.

En snabb övergång till ett växtbaserat jordbruk är därför nödvändig för att etablera ett hållbart livsmedelssystem. Växtbaserad matproduktion visar sig generellt vara mer hållbar än djurhållning. Den kräver mindre mark, vatten och energi samtidigt som den genererar lägre nivåer av växthusgaser. Forskning och rapporter på området betonar att detta steg mot växtbaserad produktion är avgörande för att adressera de övergripande utmaningarna kopplade till klimat, miljö och hälsa.

Hållbart livsmedelssystem liten
Våra livsmedelssystem utgör en av de främsta drivkrafterna bakom klimatförändringar, miljödegradering och ohälsa.

Miljömässiga fördelar

1. Minskade växthusgasutsläpp: Djurhållning släpper ut enorma mängder växthusgaser i atmosfären i form av metan, koldioxid och lustgas.

2. Bevarande av biologisk mångfald: Jordbruket är en av de största orsakerna till förlust av biologisk mångfald. När skogar skövlas för att ersättas av foderodlingar och betesmarker, förlorar vilda djur sina livsmiljöer. En övergång till ett växtbaserat jordbruk skulle kunna bidra till att bevara naturområden och skydda växt- och djurliv.

3. Skydd av hav och marina resurser: Fiskeindustrin är ett akut hot mot världens marina ekosystem. Fiskodlingar läcker ut näringsämnen, mediciner och bekämpningsmedel och förbrukar en stor andel av vildfångade fiskar, vilket bidrar till att tömma haven.

4. Minskad markerosion: Jordbruket är en av de största orsakerna till markerosion. En övergång till ett växtbaserat jordbruk skulle kunna bidra till att bevara mark och skydda mot jorderosion.

Hälsomässiga fördelar

1. Minskad risk för kroniska sjukdomar: En växtbaserad kost har visat sig minska risken för hjärt-kärlsjukdomar, stroke, typ 2-diabetes och vissa cancerformer.

2. Minskad viktökning: En växtbaserad kost kan bidra till viktminskning eller vikthållning.

3. Förbättrad mag-tarmhälsa: En växtbaserad kost är rik på fibrer, vilket är viktigt för en god mag-tarmhälsa.

4. Rekommendationer från Världscancerfonden och The American Heart Association: Dessa organisationer rekommenderar en kost rik på fullkorn, grönsaker, frukt och baljväxter.

Hunger

1. Resursintensiv process: Produktion av animalier kräver stora mängder mark, vatten och foder, vilket driver upp livsmedelspriserna och gör det svårare för fattiga människor att få tillgång till näringsrik mat.

2. Effektivare kaloriproduktion: Enligt en studie från University of Minnesota används 36 procent av världens grödor som djurfoder, medan endast 12 procent av dessa kalorier bidrar till människors kost. Genom att istället odla grödor för mänsklig konsumtion kan tillgängliga kalorier öka med upp till 70 procent, vilket har potential att föda ytterligare fyra miljarder människor.KÄLLOR

“Resterande 96 procent utgörs av oss människor (36 procent) och vår tamboskap (60 procent).”
https://www.wwf.se/pressmeddelande/living-planet-report-2018-mangden-vilda-ryggradsdjur-har-minskat-med-60-procent-pa-40-ar-3102199

“Make wholegrains, vegetables, fruit and pulses (legumes) such as beans and lentils a major part of your usual daily diet”
“Eat no more than moderate amounts of red meat and little, if any, processed meat.”
https://www.wcrf.org/diet-activity-and-cancer/cancer-prevention-recommendations/

The American Heart Association Diet and Lifestyle Recommendations
https://www.heart.org/en/healthy-living/healthy-eating/eat-smart/nutrition-basics/aha-diet-and-lifestyle-recommendations

“Mer än hälften av antibiotikan globalt används i djurproduktionen”
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/epok-centrum-for-ekologisk-produktion-och-konsumtion/vad-sager-forskningen/mat-och-halsa/antibiotikaanvandning-och-resistens

“Om alla människor blev vegetarianer eller veganer skulle risken för pandemier vara oändligt mycket mindre”
https://anlib.se/nyheter/inrikes/professor-vart-kottatande-orsakar-pandemier/

“Of particular interest are the uses of crops as animal feed and as biofuel feedstocks. Currently, 36% of the calories produced by the world’s crops are being used for animal feed, and only 12% of those feed calories ultimately contribute to the human diet (as meat and other animal products).”
“We find that, given the current mix of crop uses, growing food exclusively for direct human consumption could, in principle, increase available food calories by as much as 70%, which could feed an additional 4 billion people (more than the projected 2–3 billion people arriving through population growth).”
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/3/034015

Läs våra relaterade artiklar här

Rulla till toppen