Hållbart Matsystem

Hållbart

Matsystem

Miljö

FN:s rapport Livestock’s Long Shadow konstaterar att djurhållningen är en av de två eller tre största orsakerna till de allvarligaste miljöproblemen, inklusive klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och vattenföroreningar. 

Biologisk mångfald

Studien ”The global biomass of wild mammals” publicerad i februari 2023 visar att vilda däggdjur bara utgör 6 procent av alla däggdjur. Resterande 94 procent utgörs av våra domesticerade djur och människor.

Djurindustrin tränger undan vilda däggdjur. Tre fjärdedelar av all jordbruksmark på jorden används för boskapsuppfödning och foderproduktion, enligt Greenpeace. Detta resulterar i enorma monokulturer och förlust av biologisk mångfald. Samtidigt accelererar den globala köttkonsumtionen.

FN:s rapport Livestock’s Long Shadow konstaterar att djurhållningen är en av de två eller tre största orsakerna till de allvarligaste miljöproblemen.

Markförstöring

Livsmedelsproduktion med boskap är den största användaren av mark på jorden. Faktiskt upptar betesmark 26 procent av den mark som inte täcks av is, och fodergrödor ytterligare 33 procent av den odlingsbara marken. Sammantaget svarar boskapsproduktionen för 70 procent av all jordbruksmark och 30 procent av den totala landytan, enligt Livestock’s Long Shadow.

Utvidgningen av boskapsproduktionen är en viktig orsak till avskogning, särskilt i Latinamerika. Exempelvis används nu 70 procent av den tidigare skogbeklädda marken i Amazonas för betesmark, och fodergrödor täcker en stor del av resten.

Cirka 20 procent av världens betesmarker och öppna betesområden har blivit förstörda, och det är främst på grund av överbetning, packning och erosion. Torra områden är särskilt drabbade, där boskap ofta är den enda källan till inkomster för människorna som bor där.

Vattenbrist och förorening

Världen står inför ökande problem med brist, knapphet och utarmning av färskvatten. 

Jordbrukssektorn är en central aktör i denna utveckling, och står för en stor del av den globala mänskliga vattenanvändningen, enligt Livestock’s Long Shadow. Detta beror främst på bevattning av fodergrödor. Jordbruket är också den största sektoriella källan till vattenförorening.

Föroreningar från jordbruket bidrar till övergödning, ”döda” zoner i kustområden, nedbrytning av korallrev, hälsoproblem hos människor, uppkomsten av antibiotikaresistens och många andra problem. De främsta källorna till förorening kommer från djuravföring, antibiotika och hormoner, kemikalier från garverier, gödsel och bekämpningsmedel som används för fodergrödor samt sediment från eroderade betesmarker.

Haven

Övergödning är ett problem som uppstår när för mycket näring, främst kväve och fosfor, läcker ut till vattendrag och hav. Detta leder till en okontrollerad tillväxt av alger och andra växter som förbrukar enorma mängder syre. Syrebristen dödar livet på havets botten och i djupvattnet. Allt liv som behöver syre för att överleva tvingas flytta eller dö. Jordbruket står idag för den största delen av övergödningen av Östersjön.

Försurning innebär att havets pH-värde sjunker, vilket skadar koraller, musslor, fiskar och andra djur och växter. Animaliskt jordbruk har en hög klimatpåverkan, eftersom lantbruksdjuren släpper ut metan, dikväveoxid och koldioxid vilket bidrar till den globala uppvärmningen, som i sin tur orsakar försurning av haven. Luftföroreningar från utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider, samt användning av gödsel i jordbruket är faktorer som ökar försurningen.KÄLLOR

The global biomass of wild mammals
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2204892120

”Cirka tre fjärdedelar av all jordbruksmark på jorden används för boskapsuppfödning och produktion av deras foder, vilket orsakar enorma monokulturer och förlust av biologisk mångfald.”
https://www.greenpeace.org/sweden/artiklar/skog/5-tips-for-att-radda-amazonas-regnskog

“The livestock sector emerges as one of the top two or three most significant contributors to the most serious environmental problems, at every scale from local to global. The findings of this report suggest that it should be a major policy focus when dealing with problems of land degradation, climate change and air pollution, water shortage and water pollution and loss of biodiversity”
https://www.fao.org/3/a0701e/a0701e.pdf

“I Östersjön har torsken kollapsat och sillen och strömmingen ser ut att gå samma öde till mötes”
https://www.greenpeace.org/sweden/hav/fiske/

Läs våra relaterade artiklar här

Rulla till toppen