Hållbart Matsystem

Hållbart

Matsystem

Världsläget och djurindustrin hotar Sveriges matförsörjning - handlingsplan för växtbaserad mat behövs

Debattartikeln är publicerad i flera tidningar.

Världsläget är allvarligt, och det hotar Sveriges matförsörjning på sikt. Det svenska försvaret rustas upp, Ryssland invaderar Ukraina, kriget i Mellanöstern pågår och Taiwan hotas av Kina. Den enormt importberoende animalieproduktionen gör Sverige och EU mycket sårbara. Därför är Sverige i stort behov av en handlingsplan för växtbaserad livsmedelsproduktion, som gör oss självförsörjande och trygga vad gäller tillgång till mat.

EU är i hög grad självförsörjande på växtbaserade jordbruksprodukter för humankonsumtion, tack vare vår gemensamma jordbrukspolitik. Men EU:s djurindustri är mycket starkt beroende av att importera kraftfoder som sojabönor, från länder som Argentina, Brasilien och USA. Över 90 procent av sojan som importeras till Europa används till djurfoder. Detta utgör ett allvarligt säkerhetshot om ett nytt storkrig bryter ut.

Världsläget och djurindustrin hotar Sveriges matförsörjning - handlingsplan för växtbaserad mat behövs.

Importen av kraftfoder bidrar också starkt till den snabba skogsskövlingen i Amazonas och den orsakar enorma utsläpp av växthusgaser, vilket är ett säkerhetshot i sig själv. Nötkött släpper nämligen ut hela 70 gånger mer växthusgaser än baljväxter, enligt RISE klimatdatabas. Därför är det viktigt att snabbt öka produktionen av växtbaserade proteiner inom EU och avveckla animalieindustrin, både för klimatets skull och för att minska beroendet av import.

Rysslands invasion av Ukraina har ytterligare förstärkt behovet av att säkra EU:s jordbruk. EU har identifierat att en ökning av EU:s produktion av växtbaserade proteiner är ett effektivt sätt att förbättra EU:s livsmedelssäkerhet och sänka matpriserna. Europeiska kommissionen förväntas därför att granska EU:s proteinpolitik under 2024.

EU kan minska sitt beroende av import av kraftfoder genom att odla mer soja och andra proteinrika baljväxter samt framställa mikrobiellt protein samt tång- och algprotein för humankonsumtion. Detta rimmar väl med EU:s “Farm to Fork Strategy” för ett rättvisare, hälsosammare och miljövänligare livsmedelssystem.

Följande punkter bör vara med i en handlingsplan för växtbaserad livsmedelsproduktion i Sverige:

  • Sätta mål om kraftigt ökad produktion av baljväxter avsedda att ätas av människor
  • Ökad ersättning till bönder som odlar baljväxter
  • Ökad statlig finansiering av hållbar och näringsrik växtförädling
  • Sänkt moms på baljväxter
  • Koldioxidskatt på animaliska livsmedel

Vi står inför en oviss framtid, där hotet om krig kastar en skugga över vår nation. Vi uppmanar därför Sveriges regering och riksdag att ta fram en handlingsplan för växtbaserad mat som gör Sverige och EU mer självförsörjande. Det är en fråga om livsmedelssäkerhet, klimat och miljö och det skulle skapa ett betydligt tryggare Sverige.

Linda Lindström och Jonas Norberg


KÄLLOR

Mer än 90 procent av importerad soja går till djurindustrin
https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-utfodring-vard/nyheter-huv/soja-till-husdjur/

Enligt RISE klimatdatabas orsakar svenskt nötkött ungefär 70 gånger mer växthusgaser än bönor
https://www.ri.se/sites/default/files/2024-01/RISE%20Öppna%20listan%202.2%202023.pdf

Om EU:s framtida proteinstrategi
“The EU is largely self-sufficient in agricultural products, thanks to its common agricultural policy (CAP). However, the EU livestock sector is critically dependent on imports of plant-based proteins for animal feed, especially soybeans, from Argentina, Brazil and the United States (US)”
“EU leaders identified ’increasing the EU production of plant-based proteins’ as a means to improve the EU’s food security and reduce food prices. Further to this high-level political declaration, the European Commission is expected to review its protein policy in the first quarter of 2024, reviving hopes for a comprehensive EU protein strategy.”
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/751426/EPRS_BRI(2023)751426_EN.pdf

Farm to Fork Strategy
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en

Läs våra relaterade artiklar här

Rulla till toppen