Hållbart Matsystem

Hållbart

Matsystem

Växtbaserad mat förverkligar Agenda 2030:s 17 globala mål

Enligt FN:s rapport Global Report on Food Crises ökade antalet akut hungriga människor med 33,7 procent förra året, från 197 till 258 miljoner.

Detta är en oerhört allvarlig utveckling som hotar Agenda 2030 i sin helhet, FN:s ambitiösa globala initiativ som omfattar 17 mål för en hållbar framtid. Medvetenheten kring Agenda 2030 är visserligen hög inom Sveriges kommuner, enligt SKR. Men tyvärr lyser konkreta åtgärder med sin frånvaro. Att övergå till växtbaserad kost inom kommunal måltidsverksamhet är en kraftfull strategi för att främja samtliga Agenda 2030:s mål, inklusive målet att utrota hungern.

Växtbaserad kost gynnar mål 1 “Ingen fattigdom” och mål 2 “Ingen hunger” eftersom produktion av animalier är en extremt resursintensiv process som kräver stora mängder mark, vatten och foder. Det driver upp livsmedelspriserna, vilket gör det svårare för fattiga människor att få tillgång till näringsrik mat.

En övergång till ett växtbaserat livsmedelssystem bidrar till att uppnå alla Agende 2030:s 17 globala mål.
Växtbaserad mat förverkligar Agenda 2030:s 17 globala mål.

En studie från University of Minnesota visar att 36 procent av världens grödor används som djurfoder, medan bara 12 procent av dessa kalorier bidrar till människors kost. Om vi istället odlar grödor för mänsklig konsumtion kan vi öka tillgängliga kalorier med upp till 70 procent och därigenom föda ytterligare fyra miljarder människor.

Mål 3, 4, 5 och 10 handlar om god hälsa och välbefinnande, god utbildning, jämställdhet och minskad ojämlikhet. De är alla starkt kopplade till våra kostvanor. En växtbaserad kost minskar risken för cancer och hjärt-kärlsjukdomar, och bidrar till att minska problemet med antibiotikaresistenta bakterier och zoonoser. Det bidrar till att minska ojämlikheter, eftersom friskare människor och lägre livsmedelspriser skapar möjligheter för fattiga att satsa på utbildning – oavsett kön, socioekonomisk ställning eller geografisk plats.

Världscancerfonden och The American Heart Association rekommenderar en kost med mycket fullkorn, grönsaker, frukt och baljväxter. Djurindustrin står för över hälften av den globala antibiotikaförbrukningen och zoonoser uppstår vanligtvis när virus muterar i den extremt trånga och ohygieniska miljön där.

Växtbaserad kost är ett viktigt verktyg för att uppnå mål 6 ”Rent vatten och sanitet för alla”. Genom att konsumera vegetabilisk mat minskas vattenanvändningen vid matproduktion, vilket gynnar bevarandet av våra vattenresurser. Dessutom minskas utsläppen av föroreningar i våra vattendrag, vilket leder till förbättrad vattenkvalitet.

Mål 7, 9 och 11 i Agenda 2030 handlar om hållbar energi, hållbar industri och hållbara städer och samhällen. I dessa sammanhang är det viktigt att notera att det krävs ungefär 11 gånger mer fossilt bränsle att producera en kalori animaliskt protein än en kalori växtbaserat protein.

Angående mål 8 “Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt”: Enligt studien The Psychological Impact of Slaughterhouse Employment löper slakteriarbetare runt om i världen en betydligt högre risk att utveckla allvarliga psykiska besvär på grund av de stressande och traumatiska arbetsförhållandena. En övergång till en växtbaserad matproduktion skulle innebära att dessa smutsiga och farliga jobb ersätts med nya jobb inom den ofta innovativa och miljövänliga växtbaserade livsmedelssektorn. Detta bidrar till att förbättra arbetsvillkoren och den ekonomiska tillväxten.

FN:s rapport Livestock’s Long Shadow konstaterar att djurhållningen är en av de två eller tre största orsakerna till de allvarligaste miljöproblemen, inklusive klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och vattenföroreningar. Djurhållning släpper ut enorma mängder växthusgaser i atmosfären i form av metan, koldioxid och lustgas. Därför gynnas mål 12 “Hållbar konsumtion och produktion” och mål 13 “Bekämpa klimatförändringar” av en övergång till ett växtbaserat livsmedelssystem.

Växtbaserad mat gynnar mål 14 ”Hav och marina resurser” eftersom fiskeindustrin är ett akut hot mot världens marina ekosystem. I Östersjön har torsken kollapsat, och situationen för sill och strömming är ytterst allvarlig. Fiskodlingar läcker ut näringsämnen, mediciner och bekämpningsmedel och förbrukar en stor andel av vildfångade fiskar, vilket bidrar till att tömma haven.

Växtbaserad mat bidrar till mål 15 ”Ekosystem och biologisk mångfald” genom att minska efterfrågan på kött, ägg och mejeriprodukter. Lantbruksdjur och människor breder nämligen ut sig globalt i en rasande fart och tränger undan de vilda däggdjuren. När skogar skövlas för att ersättas av foderodlingar och betesmarker, förlorar vilda djur sina livsmiljöer. Enligt WWF utgör vilda däggdjur endast 4 procent av den totala biomassan, alla däggdjur inräknade.

Växtbaserad mat bidrar till mål 16 ”Fredliga och inkluderande samhällen” genom att minska konflikter om naturresurser då animalieproduktion kräver enormt mycket mark och vatten. Till exempel är djurhållning den största orsaken till skogsskövling i Amazonas, vilket ofta leder till konflikter mellan djurindustrin och urbefolkningen.

För att nå mål 17 ”Genomförande och globala partnerskap” är det viktigt att Sveriges kommuner, som verkar nära medborgarna, tar på sig ledartröjan genom att införa växtbaserad kost som standard i måltidsverksamheten. Det skulle främja alla Agenda 2030:s mål och inspirera andra städer och organisationer runt om i världen att följa efter.

Linda Lindström och Jonas Norberg, Hållbart Matsystem


KÄLLOR
“Nearly 258 million people in 58 countries/territories were in Crisis or worse acute food insecurity (IPC/CH Phase 3 or above, or equivalent) in 2022 – up from 193 million”
https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/GRFC2023-brief-EN.pdf

“Medvetenheten kring Agenda 2030 och dess mål hög är i Sveriges kommuner”
https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/styrningledning/styrledningssystemarbetssatt/styraforresultat/styramedagenda2030.55221.html

“Cirka tre fjärdedelar av all jordbruksmark på jorden används för boskapsuppfödning och produktion av deras foder, vilket orsakar enorma monokulturer och förlust av biologisk mångfald.”
https://www.greenpeace.org/sweden/bakgrund/3155/5-tips-for-att-radda-amazonas-regnskog/

“Of particular interest are the uses of crops as animal feed and as biofuel feedstocks. Currently, 36% of the calories produced by the world’s crops are being used for animal feed, and only 12% of those feed calories ultimately contribute to the human diet (as meat and other animal products).”
“We find that, given the current mix of crop uses, growing food exclusively for direct human consumption could, in principle, increase available food calories by as much as 70%, which could feed an additional 4 billion people (more than the projected 2–3 billion people arriving through population growth).”
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/3/034015

“Make wholegrains, vegetables, fruit and pulses (legumes) such as beans and lentils a major part of your usual daily diet”
“Eat no more than moderate amounts of red meat and little, if any, processed meat.”
https://www.wcrf.org/diet-activity-and-cancer/cancer-prevention-recommendations/

The American Heart Association Diet and Lifestyle Recommendations
https://www.heart.org/en/healthy-living/healthy-eating/eat-smart/nutrition-basics/aha-diet-and-lifestyle-recommendations

“Mer än hälften av antibiotikan globalt används i djurproduktionen”
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/epok-centrum-for-ekologisk-produktion-och-konsumtion/vad-sager-forskningen/mat-och-halsa/antibiotikaanvandning-och-resistens

“Om alla människor blev vegetarianer eller veganer skulle risken för pandemier vara oändligt mycket mindre”
https://anlib.se/nyheter/inrikes/professor-vart-kottatande-orsakar-pandemier/

“Even before the COVID-19 pandemic, it was estimated that zoonoses caused up to one billion cases of illness globally every year (Karesh et al., 2012) and that 75% of new human pathogens detected over the past three decades had originated in nonhuman animals (Jones et al., 2008)”
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/695456/IPOL_STU(2021)695456_EN.pdf

Generellt går det åt betydligt mer vatten för att producera kött än för att odla växter. Det går åt upp till fem gånger mer vatten för att producera kött jämfört med bönor och linser och
tre gånger mer vatten för att producera komjölk jämfört med havre- och sojabaserade drycker.
https://jordbruksverket.se/mat-och-drycker/hallbar-produktion-och-konsumtion-av-mat/hallbar-mat—en-komplicerad-fraga

“The average of all fossil fuel:animal protein ratios is 25:1, or 11 times as high as for plant protein”
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5105037/?fbclid=IwAR0M_LCl6DycKSbsetJAkpjJ-ZLidqma6uuXWpEuQj89FKJD4-ZuokOCyY4

The Psychological Impact of Slaughterhouse Employment
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/15248380211030243

“The livestock sector emerges as one of the top two or three most significant contributors to the most serious environmental problems, at every scale from local to global. The findings of this report suggest that it should be a major policy focus when dealing with problems of land degradation, climate change and air pollution, water shortage and water pollution and loss of biodiversity”
https://www.fao.org/3/a0701e/a0701e.pdf

“Greenhouse gas emissions from the livestock sector are estimated to account for 14.5 per cent of the global total, more than direct emissions from the transport sector”
https://www.chathamhouse.org/publication/livestock-climate-change-forgotten-sector-global-public-opinion-meat-and-dairy

“I Östersjön har torsken kollapsat och sillen och strömmingen ser ut att gå samma öde till mötes”
https://www.greenpeace.org/sweden/hav/fiske/

“Resterande 96 procent utgörs av oss människor (36 procent) och vår tamboskap (60 procent).”
https://www.wwf.se/pressmeddelande/living-planet-report-2018-mangden-vilda-ryggradsdjur-har-minskat-med-60-procent-pa-40-ar-3102199

Thousands of Indigenous People call for an end to Amazon destruction and violence
https://www.greenpeace.org/international/story/53150/free-land-camp-2022-brazil-indigenous-people-rights/

Rulla till toppen